Lise

Home / Lise

Lise | İrfanı Hür Nesiller

Lise düzeyindeki eğitim felsefemizin misyonu; bilme, anlama ve sezinleme yani irfanıyla topluma ve geleceğe yön verme hürriyetini kavrayan ve yaşama geçiren gençler yetiştirmektir. FikriBilim Koleji’nde ergenlik ve çocukluktan gençlik evresine geçiş süreci olarak kabul edilen lise seviyesi, okul sosyal ortamı içinde özgün fikriyle birer birey olan öğrencilerimizi, dünyaya birikimlerini sunabilen, toplumsal yaşam içerisinde rol/sorumluluk alan, bireysel geleceğine özgün iradesiyle yön verebilen, tercih yapabilen ve yarını şekillendiren gençler olarak hayata hazırlamak temel hedefimizdir. FikriBilim Koleji için, gençliğin doğasında var olan sınırsız enerjiyi dünyanın geleceğine faydalı bir sinerjiye dönüştürebilecek özgürlük ortamını sağlayan bir eğitim atmosferini ruhen ve fiziken tesis edebilmek esastır. FikriBilim Koleji’nde irfanı hür olmak; kodlama bilgisiyle ürettiği robotu görme engelli bir bireyin faydasına, dijital becerilerini sosyal medya üzerinden dikkat çekeceği Afrika’daki bir sıkıntıya, matematik bilgisini toplumda mühendise mi yoksa doktora mı ihtiyaç olduğu öngörüsüne ya da eğitiminden aldığı özgüveni hem kendisini hem de toplumu daha refah kılacak bireysel tercihlere dönüştürebilen gençlere özgürlükler sunmak demektir.

Potansiyelini Yönet…

Fikri Bilim Koleji Anadolu Lisesinde Eğitim: Yaşam Becerileri Programı ile özgüven sahibi ve girişimci, akademik kazanımları ile okuyan, araştıran, sorgulayan, YKS Hazırlık Programı ile ne istediğini bilen ve başarılı olan bireyler yetişir. 21.yüzyıl yetilerini kazanmaya yönelik uygulanan eğitim programı ile öğrenciler hem sınavlara hem de hayata hazırlanır. Öğrencilere sunulan akademik yaşantı ve beceri eğitimi ile her birey kendi geleceğine özgürce yön verir. Lise eğitimi, öğrenciler kendilerini tanıyarak, potansiyellerini yönetmeye başlar, yükseköğretim tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparlar. Birey olma bilincine ulaşan, liderlik becerileri gelişen, kendini hem ana dilinde ve yabancı dilde etkili bir şekilde ifade edebilen lise öğrencilerimiz kendilerine ve içinde yaşadıkları topluma katkıda sağlayacak projeler geliştirmeye başlar.

Atölye Çalışmalarımız

Ekonomi ve finans okuryazarlığı dersi parayı yani gücü etkili verimli kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerin para birimleri, yatırım, bütçe oluşturma, sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlar için kullanma, tasarrufta bulunma, harcamayı bilme konularında farkındalığını artırır.

Bu ders dil becerilerini geliştirir. Öğrencilerin, dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü bir biçimde ifade etmelerini, beden dilini etkili biçimde kullanabilmelerini sağlayarak özgüven gelişimi destekler, liderlik becerilerini geliştirir.

Kişisel hak ve sorumlulukların hukuk temelinde bilinmesini sağlar. Temel hukuk kavramlarını, adil olma ve kişisel özgürlüklere saygılı olma, hakkını savunabilme ve bunu etkili bir biçimde ifade etme yetilerini geliştirir.

Temel demokrasi kavramlarını, insan haklarına karşı saygılı olmayı ve bütün insanların yaşama, düşünme, düşündüklerini özgürce ifade etme haklarını doğru ve etkili biçimde kullanma becerisi gelişir.

Kişisel özelliklerinin farkına varır, ilgilerini ve yeteneklerini geliştirir, meslek seçimini bilinçli yapar, mülakat tekniklerini öğrenir, cv oluşturma gibi yetileri kazanır.

Programlama eğitimi ile öğrenciler neden – sonuç ilişkisini kurmayı öğrenir. Öğrencilerin öğrenme performansı, sistematik düşünme ve günlük yaşamdaki sorun çözme becerileri artar.

Bu ders ile öğrencilerin araştırma yapma becerileri artar. Bilgi toplama yöntem ve tekniklerini, öğrendiklerini amaca uygun sınıflandırmayı, bilimsel araştırmanın önemini ve gereğini; öğrendiklerini bilimsel kurallara göre raporlaştırmayı öğrenir.

Proje hazırlama dersiyle öğrenciler proje geliştirmeyi öğrenir. Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bunlardan verimli bir şekilde yararlanma yollarını edinir. Öğrencilerin entelektüel meraklarını kamçılayan ders; bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirir. Öğrenciler bu dersle sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olmayı; hoşgörülü olup tarafsız gözle bakabilme alışkanlığını kazanır. Problem çözme becerisi gelişen öğrenciler olay ve olgulardan hareketle özgün ürünler ortaya koyar.

Girişimcilik ve inavasyon dersiyle öğrenciler iş kurma ve geliştirme becerileri gelişir. Bunun için iş planı çıkarır, başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerini analiz eder. Şirket kurma ve iş modeli oluşturmayı öğrenir. Planlama ve organizasyon, takım oluşturma, projelendirme, iş süreçlerinin tasarlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik kazanımlar edinir.

Bu dersle öğrencilerin vatandaşlık bilinci gelişir. Öğrencilerin siyasi ve politik olaylara farkındalığı artar. Dünya vatandaşı olma duygusu gelişir. Ulusların tarihini, duyarlılıklarını, dillerini ve inanç yapıları öğrenilir. Bu da olaylara ve nesnelere çok yönlü ve bütüncül bakabilmeyi sağlar.

Fikri Bilim Koleji Anadolu Liselerinde: YKS Hazırlık Programı, sistemli, disiplinli, uzman eğitim kadrosu ve nitelikli ders içerikleriyle öğrenciyi sınavda başarıya ulaştırır.
Fikri Bilim Koleji Anadolu Liseleri, üniversite hazırlık sürecini 4 yıllık bir programa yayarak öğrencilere eksiksiz bir sınav hazırlık programı uygular.
Üniversiteye sınavına hazırlık programında öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler vb. konularda, 9. sınıftan, 12. sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir.
Bu programla 4 yıllık lise eğitimi boyunca öğrencilere bilgiyi sadece öğretmek değil, bilgiyi anlamalarını sağlayarak, analiz ve sentez yapabilme yetenekleri geliştirilir.

Yapılan düzenli deneme sınavlarıyla öğrencilerin kazanım eksikliği ölçülür ve tamamlama programlarıyla eksikleri giderilir.